آموزش بهداشت باروری به تحقق اهداف سیاست‌ جمعیتی کشور کمک می‌کند

خبرگزاری ایرنا : به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا و به گفته پزشکان و متخصصان این حوزه، پیشگیری‌های بهداشتی با اشاعه بهداشت عمومی و روش صحیح زندگی در جامعه می تواند تا حد زیادی معضل ناباروری را کاهش دهد. البته باید سیاست ها بر این اساس باشد که جامعه از نظر فرهنگی، اجتماعی و روانی، برای … ادامه خواندن آموزش بهداشت باروری به تحقق اهداف سیاست‌ جمعیتی کشور کمک می‌کند